เอกสารสำหรับ Download

เอกสาร Green Hotel สำหรับ DOWNLOAD

เอกสารสำหรับหมวดที่ 4 รายการการใช้สินค้าของโรงแรมในแต่ละปี

 • วันที่อัพเดท
 • 11 เม.ย. 2567
แบบฟอร์มคำนวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

 • วันที่อัพเดท
 • 23 ม.ค. 2567
แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานำฟฟ้า น้ำ การเกิดขยะ

 • วันที่อัพเดท
 • 23 ม.ค. 2567
 • วันที่อัพเดท
 • 04 ก.ย. 2566
Checklist สำหรับจัดเตรียมเอกสาร

 • วันที่อัพเดท
 • 05 พ.ค. 2566
Checklist สำหรับจัดเตรียมเอกสาร

 • วันที่อัพเดท
 • 02 พ.ค. 2566
แบบฟอร์มสำหรับนำเสนอกรรมการตรวจประเมิน

 • วันที่อัพเดท
 • 04 เม.ย. 2566
 • วันที่อัพเดท
 • 09 มี.ค. 2566
แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ Green Hotel 2567

 • วันที่อัพเดท
 • 16 ก.พ. 2566
แบบฟอร์มการจัดเตรียมเอกสาร Green Hotel 2567

 • วันที่อัพเดท
 • 16 ก.พ. 2566