ข่าวสารกิจกรรม

ประกาศรับสมัครโรงแรมที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2567 ตามข้อกำหนดการเข้าร่วมโครงการ

วันที่

08 ม.ค. 2567

รายชื่อโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2566

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกาศรายชื่อโรงแรมที่ผ่านการรับรองโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2566 จากกิจกรรมการตรวจประเมินโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2566 ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน - 4 สิงหาคม 2566

วันที่

21 ส.ค. 2566

ตัวอย่างแนวทาง "โรงแรมสีเขียว"

รับเทรนด์ท่องเที่ยวยั่งยืน บทความออนไลน์ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. พ.ค. 6, 2565 โรงแรมสีเขียว (Green Hotel) คือ โรงแรม

วันที่

31 ม.ค. 2566

ประกาศรายชื่อโรงแรมที่ผ่านการรับรองโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GREEN HOTEL) ปี 2565

จากกิจกรรมการตรวจประเมินโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2565

วันที่

31 ม.ค. 2566

ประกาศรับสมัครโรงแรมเพื่อเข้าร่วมโครงการ

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2566 ข้อกำหนดการเข้าร่วมโครงการ มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

วันที่

30 ม.ค. 2566